Ukončené a správoplatnené povolenia a práce za rok 2021

NOVEMBER/DECEMBER 2021

 

Kolaudačné rozhodnutie a pridelenie súpisného čísla 5 RD | Kvetoslavov

Kolaudácia RD | Velký Biel

Zmena stavby pred dokončením - prístavba a stavba | Malinovo

Stavebné povolenie RD | Most pri Bratislave

Kolaudačné rozhodnutie - spevnené plochy pre reštauráciu | Devínska Nová Ves

Kolaudačné rozhodnutie - spevnené plochy pre garáž | Bratislava - Lamač

Povolenie obnovy havarijného stavu fasády administratívnej budovy ŠULK | Bratislava

Búracie povolenie objektu | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie drobnej stavby - NN prípojka a nabíjacie stanice pre elektromobily | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie a rozkopávka - 2 x NN prípojka a nabíjacie stanice pre elektromobily | Bratislava - Petržalka

Povolenie stavebných úprav NP | Bratislava - Petržalka

Povolenie stavebných prác v polyfunkčnom objekte | Bratislava - Staré Mesto

Povolenie stavebných úprav na 2 poschodiach v bytovom dome | Bratislava - Staré Mesto

Povolenie stavebných úprav v NP v objekte Stein | Bratislava - Staré Mesto

Zmena stavby pred dokončením - dvojdom | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby - vodovodná prípojka | Bratislava - Staré mesto

Rozkopávkové povolenie pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku | Bratislava - Vinohrady

Rozkopávkové povolenie pre kanalizačnú prípojku | Bratislava - Ružinov

Rozkopávkové povolenie pre vodovodnú prípojku | Stupava

Rozkopávkové povolenie pre vodovodnú prípojku | Modra

Územné rozhodnutie - optická trasa 390 m | Bratislava - Staré mesto

Územné rozhodnutie - optická trasa 370 m | Bratislava - Staré mesto

Územné rozhodnutie - optická trasa 170 m | Bratislava - Staré mesto

Územné rozhodnutie - optická trasa 245 m | Bratislava - Staré mesto

Zistenie IS pre výsadbu stromov - 75 plôch | Bratislava

Povolenie zaujatia verejného priestranstva pre žeriav | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie pre NN prípojku | Bratislava - Staré Mesto

Uzavretá ulica pre výstavbu | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie pre plynovú prípojku | Bratislava - Trnávka

Rozkopávkové povolenie pre kanalizačnú prípojku | Bratislava - Jarovce

Kolaudačné rozhodnutie RD | Bratislava - Vrakuňa

Rozkopávkové povolenie pre vodovodnú prípojku | Bratislava - Ružinov

Rozkopávkové povolenie pre IS | Bratislava - Karlova Ves

Stavebné povolenie - keramická dielňa | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - studňa | Bratislava - Dúbravka

Kolaudácia COV | Bratislava - Dúbravka

Kolaudácia VO | Bratislava - Staré Mesto

Kolaudácia ukludnenej komunikácie | Bratislava - Staré Mesto

Zmena účelu využitia priestoru z nebytového na bytový | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie drobnej stavby - bazén | Bratislava - Staré Mesto

UPI | Bratislava - Rača (2x), Tomášov, Bernolákovo, Bratislava - Staré Mesto

Zmena stavby pred dokončením | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávka - plynová prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie pre vodovodnú a plynovú prípojku | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie pre plynovú prípojku | Bratislava - Devín

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Vinohrady

Rozkopávkové povolenie pre plynový uzáver | Bratislava - Staré Mesto

2x Plynová prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Vyriešenie zmluvy z budúcich zmlúv o zriadenie VB s magistrátom na ostré zmluvy v rámci Bratislavy

 


 

JÚL / AUGUST / SEPTEMBER 2021

 

Kolaudácia 42 bytov - durhá etapa | Zavar

Stavebné povolenie RD | Bratislava - Staré Mesto

Zmluva - vecné bremeno s magistrátom pre prípojky | BA Staré Mesto, Vrakuňa, Dúbravka

Dodatočné povolenie a kolaudácia COV | Bratislava - Dubravka

Ohlásenie stavebných prác - nebytové priestory | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie stavebných prác | Bratislava - Staré Mesto - Stein

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka | Modra

2x Rozkopávkové povolenie - plynový prepoj, odpoj | Bratislava - Staré Mesto

2x Rozkopávkové povolenie - kanalizačná prípojka | Bratislava - Rača

Rozkopávkové povolenie - plynová prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka | Bratislava - Devín

Kolaudácia prístavby a prestavby RD | Bratislava - Petržalka

Rozkopávkové povolenie NN a voda | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie spolu s uzáverou, vodovodná a kanalizačná prípojka a plyn | Bratislava - Vinohrady

Odsúhlasenie dopravného značenia a obchádzky | Bratislava - Čunovo

Zabezpečenie všetkých povolení a vyznačenie trvalého zvyslého a vodorovného dopravného značenia | Bratislava - D.N. Ves

Zabezpečenie všetkých povolení a vyznačenie trvalého vodorovného dopravného značenia - 6x parkovacích miest | Bratislava - Dúbravka

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacia stanica | odpočívadlo Červenik

Ohlásenie drobnej stavby - 6 miest pre nabíjacie stanice | Bratislava - Digital park

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacie stanice | Bratislava - Trnávka

Stavebné povolenie - RD | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - prístrešok pre autá | Bratislava - Rača

Zabezpečenie zákresov a vyjadrení správcov sietí pre 74 plôch na výsadbu zelene | Bratislava

2x Územné konanie - optická prípojka | Bratislava - Staré Mesto

2x Ohlásenie drobnej stavby - optická pripojka | Bratislava - Nivy

2x Ohlásenie drobnej stavby - optická pripojka | Bratislava - Petržalka

Stavebnné povolenie - prístavba RD | Bratislava - Rovinka

Ohlásenie drobnej stavby pre bytový dom - kanalizačná prípojka | Bratislava - Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby - rozkopávka a rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre bytový dom | Bratislava - Ružinov

Rozkopávkové povolenie pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre 5 dvojdomov | Bratislava - Vrakuňa

Zmena stavby pred dokončením - bytový dom | Bratislava - Staré Mesto

Predĺženie lehoty stavebného povolenia | Bratislava - Staré Mesto

 


 

JÚN 2021

 

Stavebné povolenie trafo stanica a VN prípojka | Rovinka

Ohlásenie drobnej stavby - bazén | Bratislava - Staré Mesto

Ohlásenie stavebných prác - bytový dom | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody a plynu | Bratislava - Vinohrady

Územné konanie - optická prípojka | Bratislava - Staré Mesto

 


 

MAREC / APRÍL / MÁJ 2021

 

Stavebné povolenie na vodnú stavbu - vodovodná a kanalizačná prípojka | Rovinka

Právoplatná kolaudácia bytového domu - 119 bytov | Bratislava - Vinohrady

Kolaudačné rozhodnutie - RD | Bratislava - Trnávka

Stavebné povolenie - RD | Miloslavov

3x Rozkopávkové povolenie - opt. prípojka | Bratislava - Staré Mesto

Rozkopávkové povolenie - opt. prípojka | Bratislava - Petržalka

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Vinohrady

Rozkopávkové povolenie - opt. prípojka | Bratislava - Ružinov

Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka | Bratislava - Vrakuňa

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka | Bratislava - Vrakuňa

Rozkopávkové povolenie - prípojka vody, kanalizácie a plynu | Bratislava - Ružinov

Stavebné povolenie - rekreačná chata | Bratislava - Rača

Stavebné povolenie - prístrešok na autá | Bratislava - Rača

Rozkopávkové povolenie - opt. trasa cez 1800 m | Bratislava - Dúbravka

Povolenie trvalého značenia parkovacieho státia | Bratislava - Dúbravka

Stavebné povolenie - RD | Bratislava - Vrakuňa

Ohlásenie drobnej stavby - nabíjacia stanica pre elektromibily | Odpočívadlo Červeník

 


 

JANUÁR – FEBRUÁR 2021

 

UR líniová stavba 510 m | Bratislava - Dúbravka

UR líniová stavba 1227 m | Bratislava - Dúbravka

Zmena účelu využitia priestoru z NP na byt | Bratislava - Staré Mesto

Stavebné povolenie - RD | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie stavebných prác | Bratislava - Vinohrady

Ohlásenie drobnej stavby - opt. prípojka 130 m | Bratislava - Petržalka

Ohlásenie drobnej stavby - 2x opt. prípojka | Bratislava - Ružinov

Kolaudácia RD | Čunovo

Kolaudácia spevnených plôch a parkoviska pre bytový dom | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia NN prípojky pre bytový dom | Bratislava - Vinohrady

Kolaudácia vodnej stavby pre bytový dom | Bratislava - Vinohrady

Stavebné povolenie vodnej stavby | Rovinka

Zistenie IS na pozemkoch v rámci Bratislavy pre výsadbu stromov - 50 plôch

Oprava chýb v katastri - objekt Vinohrady | Bratislava - Vinohrady

Vybavenie trvalého dopravného značenia na rezidenčné parkovanie | Bratislava - Vinohrady

Vybavenie povolenia montáže dvoch žeriavov na stavenisko | Bratislava - Staré Mesto

Ohlasovacie povinnosti - nakladanie s odpadom a evidencia stavby | Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Vrakuňa